Ogłoszenie o odwołaniu zgromadzenia obligatariuszy obligacji serii I MOUNT 1 Spółki 7R S.A. z siedzibą w Krakowie

Ogłoszenie o odwołaniu zgromadzenia obligatariuszy obligacji serii I MOUNT 1 Spółki 7R S.A. z siedzibą w Krakowie

Zarząd spółki 7R S.A. z siedzibą w Krakowie przy ul. Ludwinowskiej 7, 30-331 Kraków odwołuje zgromadzenie obligatariuszy obligacji serii Mount 1 (dalej: „Zgromadzenie Obligatariuszy”) zwołane z inicjatywy własnej na dzień 5 lipca 2021 roku, na godzinę 11.00.

Zarząd spółki 7R S.A. z siedzibą w Krakowie przy ul. Ludwinowskiej 7, 30-331 Kraków, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000379632, NIP: 6772320831, REGON: 120812966, wysokość kapitału wpłaconego: 21.200.589,00 PLN (dwadzieścia jeden milionów dwieście tysięcy pięćset osiemdziesiąt dziewięć złotych i 00/100)  (dalej: „Emitent”), niniejszym odwołuje zgromadzenie obligatariuszy obligacji serii Mount 1 (dalej: „Zgromadzenie Obligatariuszy”) zwołane z inicjatywy własnej na dzień 5 lipca 2021 roku, na godzinę 11.00  z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie Zgromadzenia Obligatariuszy.

2. Wybór przewodniczącego Zgromadzenia Obligatariuszy.

3. Sporządzenie i podpisanie listy obecności.

4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia Obligatariuszy.

5. Stwierdzenie zdolności Zgromadzenia Obligatariuszy do   podejmowania uchwał.

6. Zatwierdzenie porządku obrad Zgromadzenia Obligatariuszy.

7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany warunków emisji Obligacji.

8. Zamknięcie Zgromadzenia

w związku z nie złożeniem przez żadnego z Obligatariuszy Obligacji świadectwa depozytowego wydanego zgodnie z art. 9 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi, potwierdzającego ustanowienie blokady na Obligacjach do Dnia Roboczego przypadającego bezpośrednio po Dniu Zgromadzenia (tj. 6 lipca 2021 roku) lub do dnia zwrotu świadectwa wystawiającemu, a tym samym wobec braku Obligatariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Zgromadzeniu Obligatariuszy.

 

OGŁOSZENIE DO POBRANIA