Wezwanie akcjonariuszy Spółki do złożenia przez nich w Spółce wszystkich posiadanych dokumentów akcji Spółki

7R S.A. z siedzibą w Krakowie (dalej jako: „Spółka”) na podstawie art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 roku o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019 r. poz. 1798) wzywa, po raz piąty, akcjonariuszy Spółki do złożenia przez nich w Spółce wszystkich posiadanych dokumentów akcji Spółki w celu ich dematerializacji. Złożenie dokumentów akcji w Spółce odbywa się za pisemnym pokwitowaniem wydanym akcjonariuszowi.

Dokumenty akcji należy składać w sekretariacie Zarządu Spółki tj. pod adresem ul. Ludwinowska 7, 30-331 Kraków.