Oświadczenie emitenta o wyrażeniu zgody na zmianę warunków emisji obligacji serii Mount 1

Działając w imieniu spółki 7R SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Krakowie przy ul. Ludwinowskiej 7, 30-331 Kraków, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000379632, NIP: 6772320831, REGON: 120812966, kapitał zakładowy: 23.887.354,00 złotych (wysokość kapitału wpłaconego: 21.200.589,00 złotych), („Emitent”) mając na uwadze podjętą Uchwałę nr 3 z dnia 20 sierpnia 2020 r. Zgromadzenia Obligatariuszy obligacji serii oznaczonej jako Mount 1 wyemitowanych przez Emitenta („Obligacje”), działając na podstawie art. 67 ust. 1 ustawy z dnia 15 stycznia 2015 r. o obligacjach (Dz.U. z 2020 r. poz. 1208), oświadcza, że wyraża zgodę na zmianę warunków emisji Obligacji w sposób przewidziany w przedmiotowej uchwale.

Oświadczenie emitenta o wyrażeniu zgody na zmianę warunków emisji obligacji serii Mount 1 w załączniku.

 


Załączniki